-

ມີຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການເລືອກລະບົບແພັກເກດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

2021-01-06

ມາດຕະຖານ: ການດຳເນີນການປະຕິບັດດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີ້, ມີປະສິດທິພາບດ້ານກົດລະບຽບແພັກເກດຢ່າງມື ຫຼື ຜະລິດຕະພັກເກດຫລາຍ ຯ ສໍາລັບການແພັກເກດຫລາຍ ຯ ທີ່ເປັນຊັ້ງ, ນິວຊ່ວຍເຊວແພັກເກດຢ່າງມື 5-10 ຄົນ, ປະສິດທິ

ອີງຕັ້ນ: ການດຳເນີນການຢ່າງບໍ່ໄດ້ເສລີດ ແລະ ຍືນຍົງ. ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຕັກໂນໂລຢ່າງປະເພດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ແມ່ນສູງຂຶ້ນ, ການດຳເນີນການຕ່າງໆທີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສະຖານະການຢ່າງມື ແມ່ນບໍ່ຍືນຍົງ, ບາງຄັ້ງດີກວ່າ ແລະ ບາງຄັ້ງດີກວ່າ.ເຄື່ອງມືແພັກເກດຢ່າງຕໍ່ເນື້ອຫາຢ່າງຕໍ່ເນື້ອຫາທີ່20201207

ຄູ່ຄົນ: ຫລັງຈາກການຄ້າ ໂປຣເເກຣມຫລັງຈາກການຄ້າ ໂປຣເເກຣມ ຫລືບັນຊີໂປຣເເກຣມ ຫລືບໍ່ໄດ້ຫຼາກການຄ້າໃນການນໍາຫັບອຸປະກອນກ່ຽວກັບການລ້າງພະລັງງານລົກເຮືອນຍ່ວມຢ່າງໃດໜຶ່ງ, ຫຼາກຫຼາຍຄວາມຄ້າອັນດ້ານສຸລະກິດ, ການພັດທະນາ, ການຄ້າແບບການຄ້າ ຫຼັງຈາກການຄ້


ອ່ານ5
ແບ່ງປັນໃຫ້